>>>Закони на Република България,касаещи денталната практика

-Нормативна база-Закони

-Нормативни документи

 

>>>Нормативни документи за денталната практика

 

>>>Нормативни документи на БЗС

 

>>>Нормативни документи на РК-гр.Ямбол

 

>>>Продължаващо обучение

 

>>>Национален рамков договор-2016г.

 

 

 

 

 

Устав на Български Зъболекарски Съюз
Правилник за дейността на Управителния Съвет
Правилник за провеждане на избори и ред на гласуване на ОС на СРК
Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекари по дентална медицина (ППМОЛДМ)
Методика за определяне на финансовите разходи за извършена дентална медицинска дейност и формиране цените на денталните медицински дейности
Доклад на експертната комисия
Кодекс за професионална етика на зъболекарите
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Закон за лечебните заведения
Кратък коментар с текстове от закона за лечебните заведения
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравето
Закон за народното здраве
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за висшето образование
Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Специфични индикатори за качество
Първични медицински документи
Финансови документи
Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях
Регулативни стандарти
Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки
Изисквания за сключване на договор с НЗОК за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ
Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи лекари по дентална медицина
Единна кредитна система на БЗС
Наредба за отпадъците
Наредба 34
Наредба за диспансеризация
Наредба за основен пакет дейности
Директива на ЕС
Наредба-защита на личните данни.